De Lofzang

Copyright © 2015 Besto automatisering en telecommunicatie | De Lofzang    privacybeleid

| Sed vulputate

PRIVACYBELEID VAN DE LOFZANG


Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de lofzang verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van de Lofzang, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de Lofzang verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

    Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: de Lofzang,

    Molenmeesterslag 13, 2805GX Gouda, 0182-512597.

    De secretaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via henk.versluis@12move.nl of

    0182-512597.
2. Welke gegevens verwerkt de Lofzang en voor welk doel

    2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

          voor- en achternaam, verjaardagsdatum, geslacht. b) adresgegevens eventueel

          postadres, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s) die nodig kunnen

          zijn voor onze organisatie; de Lofzang.

    2.2 De Lofzang verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende

          doeleinden: a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact

          over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan.

          b) je naam, adresgegevens, telefoonnummer en emailadres worden gebruikt voor het

          versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van de Lofzang.

      c) je naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen van het

          lidmaatschapsgeld, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.

    2.3 Je naam en telefoonnummer worden tot uiterlijk zeven jaar na afloop van de overeenkomst

          gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met de Lofzang en je te informeren over de

          ontwikkelingen van de Lofzang.


3. E-mail berichtgeving

    De Lofzang gebruikt je naam en e-mailadres voor haar e-mail nieuwsbrief met informatie over

    activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de Lofzang.  

   

4. Website

    De Lofzang heeft een website waarop foto’s van concerten en activiteiten geplaatst worden.

    De persoonsgegevens van bestuur en commissieleden staan vermeld op de website zodat een

    ieder contact kan opnemen met de organisatie; de Lofzang/bestuur


5. Bewaartermijnen

    De Lofzang verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en

    tot maximaal zeven jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de

    persoonsgegevens vernietigd.

6. Beveiligingsmaatregelen

    Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de Lofzang passende technische en

     organisatorische maatregelen getroffen.

    

7. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

    7.1 Via de ledenadministratie van de Lofzang kun je een verzoek indienen om je

          persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De Lofzang zal je

          verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren

    7.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als

          bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

    7.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop de Lofzang je persoonsgegevens verwerkt of je

          verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met het bestuur van de Lofzang.

    7.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan

          onze ledenadministratie henk.versluis@12move.nl


8. Wijzigingen

    Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de nieuwsbrief bekend

    gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het privacybeleid te bekijken.
Download ons privacybeleid

Plaats:  Gouda


Datum:  10-09-2018


Naam:De Lofzang: